Vedtektene

 1. Navn

  Foreningens navn er FONO.

 2. Foreningens formål

  FONO skal arbeide til beste for norsk fonogramproduksjon, til fremme av fonogrammet som kulturmedium, og for bruk av norske innspillinger i eksisterende og fremtidige medier. FONO skal fremme medlemmenes interesser overfor andre organisasjoner, foreninger, offentlige myndigheter m.v., herunder forhandle og inngå avtale på vegne av medlemmene. Det skal i alle henseende legges vekt på interessene til norske artister og opphavsmenn.

 3. Medlemskap

  Som medlem av FONO kan opptas plateselskap og produsenter som i det vesentligste har norsk fonogramproduksjon og katalogrepertoar som sitt forretningsområde og som hovedsaklig har norske eierinteresser. Selskaper eller produsenter som ikke oppfyller kravene i første punktum, kan opptas etter en konkret vurdering hvor det bl. a. legges vekt på at selskapet har virksomhet i Norge og at virksomheten i vesentlig grad knytter seg til norsk fonogramproduksjon.

  Nye medlemmer bør ha forestått minst to utgivelser.

  Søknad om medlemskap sendes skriftlig til foreningens adresse. Beslutning om opptak av nytt medlem treffes av styret. Opplysninger om nye medlemmer inntas i styrets årsberetning og refereres på generalforsamlingen.

 4. Medlemmenes plikter

  Ved innvilget medlemskap i foreningen blir medlemmet umiddelbart bundet av de til enhver tid gjeldende vedtekter og forøvrig ethvert vedtak truffet av foreningens organer. Dessuten er medlemmet bundet av de avtaler styret inngår med andre selskaper, forretninger, organisasjoner og vederlagsbyråer i inn- og utland. Medlemmene er også inneforstått med at FONO, eller Fondet for norske plateprodusenter, innkasserer og fordeler vederlag på vegne av medlemmene.

  Medlemmer som grovt bryter med foreningens vedtekter, vedtak truffet av foreningens organer, eller aktivt motarbeider foreningen og dens renommé, kan utelukkes som medlem. Vedtak om slik utelukkelse skjer av generalforsamlingen med 2/3 flertall etter innstilling fra styret.

  Styret kan når det finner det nødvendig innkalle til særskilt generalforsamlingsmøte for å behandle saker etter denne bestemmelsen.

 5. Generalforsamling

  FONOs høyeste organ er generalforsamlingen, som består av en representant fra hvert medlem. Generalforsamlingsmøte avholdes hvert år. Generalforsamlingen vedtar foreningens vedtekter. På den ordinære generalforsamling behandles styrets årsberetning, foreningens regnskap, valg av styre, revisor og valgkomité samt fastsetting av kontingent, herunder administrasjonsgebyr og avregningsreglement, jfr. pkt.8.

  Foreningsleder velges for to år, mens øvrige styremedlemmer, revisor og valgkomité velges for ett år.

  Vedtak vedrørende vedtektene og oppløsning av foreningen krever tilslutning av 2/3 av de møtende representanter. Forøvrig treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ikke møtende medlem kan gi fullmakt til å avgi stemme på sine vegne. Slik fullmakt skal avgis skriftlig tilet møtende medlem, som skal levere denne til generalforsamlingens ordstyrer før godkjennelse av innkalling. Hvert møtende medlem kan delta med inntil fem fullmakter.

  Innkalling til generalforsamling skjer med 14 dagers varsel.

 6. Styre, fullmakter, m.v.

  FONOs styre skal bestå av foreningsleder og seks styremedlemmer. Foreningsleder skal også fungere som styrets leder. Det skal i tillegg velges to vararepresentanter til styret. Styret skal selv velge en nestleder.

  Styret har fullmakt til å utføre alle løpende forretninger, herunder forestå forhandlinger overfor andre organisasjoner, forretninger, foreninger, vederlagsbyråer og myndigheter i inn og utland, jfr. formålsbestemmelsen i pkt. 2.

  Styret har i forhold til medlemmene fullmakt til å inngå avtale på medlemmenes vegne, jfr. pkt. 2 og 4.

  Vedtak i styret gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller foreningsleders stemme dobbelt. Styret er beslutningdyktig når foreningsleder og minst tre styremedlemmer møter.

  Det skal avvikles minst fem ordinære styremøter i perioden. Styret kan velge å gi løpende fullmakt, eller å delegere ansvar til foreningsleder eller administrasjonen.

  Styret innkaller til medlemsmøter når styret finner det påkrevet.

 7. Vedtektsendringer/oppløsning av foreningen

  Dersom det oppstår tvil om forståelsen av vedtektene eller andre bestemmelser eller vedtak truffet av foreningens organer, kan styret eller medlem forelegge saken for neste generalforsamling til avgjørelse.

 8. Reglement for avregninger av vederlagsmidler

  Generalforsamlingen fastsetter reglement for avregninger, avsetninger og utbetalinger av vederlagsmidler som er innkassert i henhold til avtaler som er fremforhandlet på vegne av medlemmene, jfr. pkt. 2, 4 og 5.